Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, oraz organem doradczym Dyrektora.

Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania, a po upływie kadencji wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

Skład Rady

Przewodniczący

Smoliński Jacek – przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Członkowie

przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego – Piotr Tkacz,
przedstawiciele Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:

 • Balcerzak Sebastian

 • Cielecki Krzysztof

 • Ciszek Jan

 • Czerwiakowska Małgorzata

 • Falana Robert

 • Grzybowska Katarzyna

 • Krysztopanis Helena

 • Rusiecki Tomasz

 • Smukała Wojciech

 • Stachowiak Małgorzata

 • Wesołowska Izabela

 • Wiśniewski Janusz

 • Woś Piotr

Uchwały Rady Społecznej dostępne są w Sekretariacie SP ZOZ WOTUW w Stanominie, kontakt tel. 94 31 10 640.