Struktura własnościowa podmiotu

Struktura własnościowa Ośrodka

Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym (otrzymanym i kupionym ). Nieruchomości stanowią własność Województwa Zachodniopomorskiego.

Wykaz środków trwałych stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego 

Status prawny i forma prawna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie (w skrócie: SP ZOZ WOTUW Stanomino) jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Forma prawna

Forma prawnaSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Organ tworzący

Organem tworzącym Ośrodek jest Województwo Zachodniopomorskie, w imieniu którego, z wyjątkiem przypadków wskazanych w statucie i innych aktach prawnych, działa Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Osobowość prawna

SP ZOZ WOTUW uzyskał osobowość prawną na mocy postanowienia Sądu Rejonowego – Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000073732.

Nadzór

Organem sprawującym nadzór jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zakres nadzoru: zgodność działań SP ZOZ WOTUW z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.

Podstawa prawna funkcjonowania

  • Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.;
  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.;
  • Ustawa o przeciwdzałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.;
  • Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego;
  • Innych przepisów prawa, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności.