Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności strony internetowej SPZOZ WOTUW STANOMINO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej SPZOZ WOTUW STANOMINO zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wotuwstanomino.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2012-08-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-16


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Pietrzak, adres poczty elektronicznej dostepnosc@wotuwstanomino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 31 10 641. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).


Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor SPZOZ WOTUW STANOMINO
Adres organu odwoławczego: 78-217 Stanomino 5
Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@wotuwstanomino.pl
Telefon organu odwoławczego: 94 31 10 640


Dostępność architektoniczna

Budynek: SP ZOZ WOTUW STANOMINO, 78-217 Stanomino 5

Do wejścia głównego prowadzą schody.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Obok schodów jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie 0, 1 i 2. W budynku są 4 poziomy.

Toaleta i łazienka dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Na parterze znajduje się rejestracja pacjentów z dojściem dla osób niepełnosprawnych .
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.